مدیرعاملنام و نام خانوادگی : محمدرضا خاک کار
سمت : مدیرعامل شرکت دخانیات ایران
تاریخ انتصاب : 97/03/20

Close