مدیرعاملنام و نام خانوادگی : سیاوش افضلی
سمت : مدیرعامل شرکت دخانیات ایران
تاریخ انتصاب : 98/06/30


Close