انتصابات و ابلاغیه های مجتمع دخانیات گیلان


انتصاب جناب آقای محمود عاصی ربانی به سمت معاون اداری و پشتیبانی مجتمع دخانیات گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/asi -gilan.jpg 
انتصاب جناب آقای آرش حق شنو به سمت مدیر تولید خدمات فنی مجتمع گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/7 arash haghsheno.jpg
انتصاب جناب آقای رضا خوش روش به سمت مدیر تولید مجتمع دخانیات گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/8 reza khoshroo.jpg
انتصاب جناب آقای عباس سرافراز به سمت رییس دریافت و پرداخت مجتمع دخانیات گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/10abas sarafraz.jpg
انتصاب جناب آقای شهیار وهابی به سمت مدیرتولید مجتمع دخانیات گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/9 shahyar vahabi.jpg
انتصاب جناب آقای محمد ابتهال جو به سمت رییس اداره  تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه  مجتمع دخانیات  گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/11mohamad ebtaljoo.jpg
انتصاب جناب آقای محمدتقی ذاکر جلالی به سمت مدیر کارخانه فرآوری مجتمع دخانیات گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/12mohamad zaker.jpg
انتصاب جناب آقای مرتضی پیری به سمت  رییس اداره تاسیسات و انرژی مجتمع دخانیات گیلان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/13morteza piri.jpg
Close