شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

امیر اسکندری گفت: آنچه توانست شرکت دخانیات ایران را در این برهه بسیار حساس از خطرهای شکست حفظ کند، تعهد و یکپارچگی کارکنان آن بوده است.
جلسه این هفته هیات مدیره شرکت دخانیات ایران با حضور اعضاء و مطابق هفته های گذشته برگزار شد
همایش استقرار سیستم های یکپارچه با حضور مدیران و مسئولین حوزه های ذیربط برگزار شد

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close