شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

با حضور مدیریت برنامه ریزی، روسای ادارات کارگزینی مرکزو استانها، نماینده مدیرعامل در شورای اسلامی کار و رئیس شورای اسلامی کار مرکز برگزار شد.
مراسم جشن بزرگ انقلاب در سالن چندمنظوره تربیت بدنی شرکت دخانیات ایران به روایت تصویر
با حضور تیمهای فوتسال و طناب کشی از مجتمع های تولیدی شرکت دخانیات ایران در تیرتاش برگزار شد.

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close