شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

علیرضا فتحی نیا معاون مالی و منابع انسانی شرکت دخانیات ایران شد.
دکتر افضلی در جلسه‌ی هم اندیشی مدیران مجتمع‌های تولیدی کل کشور گفت: جسارت، شجاعت و قاطعیت در تصمیم گیری مدیران، ضرورت امروز ماست.
با ایمان، استقامت و مقتدرانه در جهت احیاء و رونق شرکت دخانیات ایران حرکت می کنیم.

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

مسئولیت های اجتماعی

Close