اعضای هيئت مديره

نام و نام خانوادگی : سیاوش افضلی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : حجت اله اسدی

سمت : رئیس هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : جواد برات

سمت : عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : پیام همدانی مجرد

سمت : عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : مهدی نوذری

سمت : عضو هیأت مدیره

Close