مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : محمدعلی جمالی زواره

سمت : مدیر حوزه مدیرعامل و هیات مدیره

Close