مدیریت برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی : عیسی چمبر

سمت : سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه

مدیریت برنامه ریزی


شرح وظایف :

1-  شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت دخانیات ایران

2-  تعیین و تدوین استراتژی های شرکت دخانیات ایران (سالانه و چند ساله )

3-  تعیین اولویت اجرایی (جذابیت نسبی) استراتژی های تدوین شده

4-  تعریف طرح های اصلی برای تحول در وضع موجود شرکت دخانیات ایران جهت تحقق وضع مطلوب

5-  نظارت، کنترل و بازنگری  برنامه های استراتژیک سطوح مختلف شرکت دخانیات ایران

6-  ایجاد هماهنگی بین سطوح مختلف شرکت جهت دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت دخانیات ایران

7-  انطباق طرحها و پروژه های شرکت با اهداف برنامه استراتژیک شرکت

8- تهیه برنامه‌های لازم درخصوص ایجاد ، توسعه و ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت کلیه کارکنان شرکت جهت اجرای برنامه های استراتژیک

9-  بررسی همراستایی برنامه های آموزشی خارج از کشور، جذب نیرو و کلیات بودجه سالانه با برنامه استراتژیک

10-هماهنگی و تبادل نظر با مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور بمنظور تدوین مناسب برنامه های استراتژی

11-جمع‌بندی , تهیه و ارائه گزارشهای تحلیلی ادواری از عملکرد حوزه های مختلف شرکت در راستای اجرای  برنامه ها و  پروژه های استراتژیک شرکت برای انعکاس به مقام عالی مدیریت

چشم انداز :

چشم انداز مدیریت برنامه ریزی، رسیدن به توسعه پایدار بر مبنای یک برنامه مدون و قابل اتکا، افزایش بهره وری، بررسی بازار مصرف و تحقیق در زمینه توسعه و عمران ماشین آلات می باشد.

مأموریت این مدیریت، ایجاد بستری مناسب برای تبیین، برنامه‌ریزی، هماهنگی اجراء و کنترل فعالیتها در جهت ارائه راهکار علمی برای حل مسائل در زمینه‌های مختلف است. بر اساس محدوده فعالیت مشخص شده ، مدیریت برنامه ریزی مأموریتهای خویش را در سه محور اصلی برنامه ریزی استراتژیک، بهره وری، بررسی های اقتصادی و امور توسعه ای و عمرانی تولید تعریف کرده است:

1. محور اول: برنامه ریزی استراتژیک

تدوین دوره ای برنامه استراتژیک شرکت و کنترل عملکرد آن.

2. محور دوم: بهره وری

تدوین و اجرای سیستمی کارا در زمینه کنترل بهره وری و اعطای پاداش های مربوط به بهره وری (آکورد)

3. محور سوم: بررسی های اقتصادی و امور توسعه ای و عمرانی تولید

بررسی های مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شناسایی راهکارهای موثر جهت بالفعل نمودن دارائی های بالقوه شرکت

 

ساختار سازمانی :


 

ارتباط با مدیریت برنامه ریزی: 51261500


Close