شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

لینک های مرتبط

  سردر منطقه :
محل تصویر

محل تصویر
  رئیس اداره:

 

مرتضی عباسی

محل تصویر
مسئول اداری و مالی :
 اسماعیل
توکلی زاده
   پرسنل مشغول به کار : محل تصویر


اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه: