فعاليت ها و برنامه هاي كشاورزي

 

ارداک نام آشنای تنباکوی استان خراسان است . گونه این گیاه
روستیکا می باشد و از حدود یک قرن پیش زراعت تنباکو در استان خراسان
رایج بوده است . اما تعداد حوزه های کشت باتوجه به سیاستهای خاص
 و شرایط اقلیمی منطقه دستخوش تغییرات شده و حوزه کشت چناران
 به سه روستا تقلیل یافته است . در حال حاضر استعداد منطقه
 کشت تنباکو حدود 400 تن می باشد .
امور کشاورزی دخانیات خراسان ضمن تاکید بر افزایش کیفیت
ومحصول ارداک در کلیه مراحل زراعت تنباکو همپا و
همراه کشاورزان می باشد .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مديريت محتوا

  
 
 
 

تازه هاي كشاورزي

تصویر
1391/07/26
در اينجا كشاورزي وجود دارد كه با تمام توان از بزرگترين نعمت خداوندي يعني آب مواظبت و بخوبي قدر اين موهبت را مي داند.