اداره دخانيات استان خراسان رضوي

نیات شهرستان تربت جام به فاصله 165 کیلومتر از مشهد مقدس

tدر شرقی ترین نقطه استان خراسان رضوی واقع بوده و با توجه به

همجواری
با کشور افغانستان فعالیت اصلی این نمایندگی در درجه

نخست در زمینه
 مبارزه با کالای دخانیه قاچاق و پس از آن

پخش و فروش می باشد.
 
 
 
 

نشانی اداره : تربت جام ، خیابان کلالی

تلفکس: 52522311-051

کد پستی: 9571766763
 
 

محمد علی قربانی

سرپرست

دخانیات
 تربت جام