شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1395/09/23         ساعت 16:42:38     گروه خبری test

یکی دیگر از این اقلام ، دفترچه توتون داخل جعبه های سیگار بود که با آن سیگار را می پیچیدند و سیگار درست می کردند .
تصویر
پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران به نقل از کتاب زیرکانه کمی تا قسمتی تبسم، گوشه ای از خاطرات آزاده سید علی قلی موسوی را اینگونه منتشر کرده است:

به چند شکل کاغذ به دست می آوردیم. یکی این که کارتون هایی که برای جعبه های رب گوجه بود و در آشپزخانه می آوردند و یا جعبه های پودر لباس و کارتون های ساده ای که هر جوری به دست ما می رسید ، اینها را در آب گذاشته و چند لایه از آن را در می آوردیم . این ها شکل های خاص خودش را داشت و در آب گذاشته می شد،لایه هایی به شکل موج داشت که آن را صاف کرده و پس از خشک شدن،به اندازه های مختلف تقسیم می کردیم و مورد استفاده قرار می دادیم.

یکی دیگر از این اقلام ، دفترچه توتون داخل جعبه های سیگار بود که با آن سیگار را می پیچیدند و سیگار درست می کردند . این دفترچه خیلی سفید و کوچک بود و یکی از هنر هایی که بچه ها داشتند ریز نویسی بود که این دفترچه ها پنجاه برگ و صد برگ را خیلی ظریف در یک طرف و یا هر دو طرفش را می نوشتیم و چون نگهداری و مخفی کردن آن راحت بود، در تفتیش آسایشگاه ها کمتر به دست نیروهای عراقی می افتاد.