كردستان


 

 رضا شاکری
مدیر مجتمع دخانیات کردستان
 
 علی دستان زند
معاون اداری و پشتیبانی مجتمع دخانیات کردستان