رزومه هيئت مديره

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی  : سیاوش افضلی
سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره


 نام و نام خانوادگی : حجت اله اسدی
سمت : رئیس هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : ابراهیم نصرالهی کوشکی
سمت : عضو هیأت مدیره


 

 نام و نام خانوادگی : پیام همدانی مجرد
سمت : عضو هیأت مدیره


 نام و نام خانوادگی : مهدی نوذری
سمت : عضو هیأت مدیره


Close