رزومه هيئت مديره
نام و نام خانوادگی : اکبر نوروزی
سمت : رئیس هیأت مدیره

 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی  : محمدرضا خاک کار
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی  :  عباس تابش بیگدیلو
سمت : عضو هیأت مدیره


 
نام و نام خانوادگی : محسن حسن الفت
سمت : عضو هیأت مدیره


 

 نام و نام خانوادگی : رحمت اله قلی پور سوته
سمت : عضو هیأت مدیره


Close