رزومه هيئت مديره

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی  : سیاوش افضلی
سمت : نایب رئیس هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : ابراهیم نصرالهی کوشکی
سمت : عضو هیأت مدیره


 

 نام و نام خانوادگی : علی مهدوی
سمت : عضو هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی : سیاوش امینی
سمت : عضو هیأت مدیره


 

 نام و نام خانوادگی : پیام همدانی مجرد
سمت : عضو هیأت مدیره


Close