مديريت محتوا
سمیه گلپور چمرکوهی
 
سمت فعلی :       مشاور مدیر عامل در امور بانوان و خانواده
تحصیلات :           کارشناس ارشد فقه و حقوق
تلفن :                51261754
 
سوابق شغلی:
 
1-  مدیر روابط عمومی شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده
 
2- مدیر روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 
3- کارشناس مسئول مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
 
4- کارشناس فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
5- کارشناس قضایی شورای حل اختلاف مرکز
 
6- کارشناس سازمان سنجش کشور
 
7-کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 
8-  داور جشنواره های رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه زنان و خانواده