ارتباط با ما

 
ستاد مرکزی
 
تهران - خیابان قزوین - کبریت سازی - خیابان شهید رسول قدیمی - پلاک 459
 
تلفن:   51260                                   کدپستی: 1331839181
فکس: 51261620                                تایید دریافت فکس:  8-51261607
ایمیل:  info@tobacco.ir
 
 
Headquarters

Tehran - Qazvin Street - Kebritsazi - Qadimi Street - No. 459

Phone: +982151260                            Postcode: 1331839181
Fax: +982151261620                          Fax Confirmation: +982151261607-8
Mail: info@tobacco.ir
 
 
مجموعه نازی آباد
 
تهران - نازی آباد- خیابان خدارحم شرقی- شرکت دخانیات ایران
 
 
 معاونت بازاریابی و فروش -  تلفن:55316642         فکس: 55060196        کدپستی:1331838734
 
مدیریت بازاریابی و صیانت از محصول - تلفن: 55315300       فکس: 55315303     کدپستی:1811998954
 
مدیریت صادرات - تلفن: 55066322      فکس: 55061196       کدپستی: 1811998954
 
مدیریت برنامه ریزی تولید و انبارها - تلفن: 55330008   فکس: 55063663   کدپستی: 1811998954
 

 
 
Close