نام: غلامرضا
نام خانوادگی: خاشاکی
پست سازمانی: رئیس
نام: رقیه
نام خانوادگی: پرتوی فر
پست سازمانی: مسئول اداری مالینام: علی
نام خانوادگی: قاسمی
پست سازمانی: مسئول پخش و فروشنام: محمد علی
نام خانوادگی: صادق پور
پست سازمانی: متصدی پخش وفروشنام: جلال
نام خانوادگی: آریانی
پست سازمانی: امور انفورماتیک و حسابدارینام: سید محسن
نام خانوادگی: حسینی
پست سازمانی:متصدی مبارزه با قاچاق و حفاظت فیزیکینام: رضا
نام خانوادگی: نعمتی
پست سازمانی: انباردار