نام: غلامرضا
نام خانوادگی: خاشاکی
پست سازمانی: رئیس
نام: رقیه
نام خانوادگی: پرتوی فر
پست سازمانی: مسئول اداری مالی
نام: مهدی
نام خانوادگی: اکبرپور
پست سازمانی: مسئول فروش و بازاریابینام: محمد علی
نام خانوادگی: صادق پور
پست سازمانی: کارشناس انبارنام: جلال
نام خانوادگی: آریانی
پست سازمانی: متصدی صیانت از محصول
نام: مصطفی
نام خانوادگی: شیخ امیری
پست سازمانی:کارشناس فناوری و اطلاعاتنام: رضا
نام خانوادگی: نعمتی
پست سازمانی: انباردار