با کلیک برروی هر تصویر،در ابعاد بزرگتر بارگذاری می شود.درصورت تمایل به دیدن تصاویردیگر به صفحه قبل بازگشته ومراحل رادوباره انجام دهید