چکیده طرح ها

طرح: ارزیابی و احیای بانک بذر توتون
 
Evaluation and renewal of tobacco seed bank
 
 
    طرح: ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی چند رقم توتون گرمخانه ای در شرایط دیم
 
Qualitative and quantitative performance evaluation and comparison
of several flue-cured tobaccos in rain-fed conditions                          
 
 
طرح: اثرات تراکم بوته بر خصوصیات زراعی و کیفی دو رقم توتون تیپ شرقی
 
Effects of Plant Density on Agronomic and Qualitative Characteristics
in two Oriental tobacco Cultivars
 
 
 طرح: مقایسه عملکرد کمی و کیفی چند رقم توتون تیپ شرقی در منطقه مازندران
 
Comparing quantitative and qualitative yields of several oriental
tobacco varieties in Mazandaran area
 
 
طرح: کانی شناسی و قدرت تامین پتاسیم خاک های زیر کشت توتون شمال ایران
 
Mineralogy and potassium supplying power of tobacco cultivation
soils of northern Iran 
  
 
 طرح: تعیین کارایی میکوریزا بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف توتون
 
 
 
  طرح: بهینه سازی تغذیه نیتروژن از طریق رابطه قرائت کلروفیل متر با میزان نیتروژن و کلروفیل در توتون گرمخانه ای
 
Optimizing nitrogen nutrition of flue cured tobacco using SPAD value 
with nitrogen and chlorophyll content