چکیده طرح ها

 
 
طرح: بررسی سازگاری و پایداری عملکرد چند هیبرید نر عقیم اصلاح شده توتون هواخشک در استان های گلستان و مازندران  
 
Investigation of adaptability and yield stability of some air-cured tobacco breeding
male sterile hybrids in Mazandaran and Golestan provinces
 
 
طرح: ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام متحمل توتون هواخشک به عوامل بیماری زای خاکزی در استان گلستان 
 
 Evaluation and comparison on quantitative and qualitative yield of tolerant air-cured tobacco
cultivars to soil-borne pathogens in Golestan provinc
 
 
طرح: تولید واریته های جدید توتون شرقی 
 
 Production of new oriental tobacco varieties
 
 
طرح: اصلاح توتون گرمخانه ای جهت مقاومت چندگانه به ویروس های CMV، TMV و PVY
 
 
 Breeding of flue-cured tobacco for resistance to Tobacco mosaic virus,
Cucumber mosaic virus and Potato virus
 
 
طرح: اصلاح توتون هواخشک جهت مقاومت همزمان به ویروس های CMV، TMV و PVY
 
 
Breeding of air-cured tobacco for resistance to Tobacco mosaic virus,
Cucumber mosaic virus and Potato virus
 
 
طرح: ردیابی ژن مقاومت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) در توتون هواخشک با استفاده از خصوصیات ژن مشابه در گوجه فرنگی و پروتئین های مقاومت
 
 
Detection of root knot nematode (Meloidogyne incognita) resistance gene in air-cured tobacco
using properties of similar gene in potato and pathogenesis-related proteins