چکیده طرح ها

 
 
 
 
طرح: ارزیابی پتانسیل و خلا عملکرد در توتون گرمخانه ای در استان های مازندران و گلستان 
 Evaluation of yield potential and yield gap in flue-cured tobacco in Mazandaran and Golestan provinces
 
طرح: بررسی تاثیر استفاده از دستکاه ماشین دوخت برک بر میفیت توتون باسما در شرایط مختلف عمل آوری 
 Study of using leaf sewing machines on quality of basma tobacco in different curing conditions
 
طرح: بررسی تاثیر روغن امولسیون ولک در افزایش کارآیی کنترل کننده های جوانه های جانبی توتون گرمخانه ای