مديريت محتوا

طرح: بررسی عکس العمل واریته های مختلف توتون نسبت به بیماری سفیدک داخلی توتون 
 
 Study the reaction of tobacco varieties against tobacco blue mold
 
 طرح: ارزیابی واکنش برخی از ارقام توتون نسبت به ویروس وای سیب زمینی (PVY) 
 
 Evaluation the reaction of some tobacco cultivars to Potato virus Y (PVY)
 
طرح: شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع توتون استان های مازندران و گلستان 
 
Identification and mapping weed distribution of tobacco fields of Mazandaran and Golestan provinces
 
طرح: بررسی کارآیی نانو ایمیداکلوپراید بر روی شته توتون (yzus nicotianae) در شرایط مزرعه 
 
Study the effect of some plant extractes on soilborne pathogen fungi of tobacco
 
طرح: بررسی اثر برخی از عصاره های گیاهی بر روی قارچ های بیماری زای خاکزی توتون 
چکیده فارسی
 
Study the effect of some plant extractes on soilborne pathogen fungi of tobacco 
 
طرح: کنترل شیمیایی انگل گل جالیز در مزارع توتون گرمخانه ای استان گیلان 
 
 Broomrape parasite chemical control in flue-cured tobacco fields of Guilan province
 
 طرح: ارزیابی کارآیی چند قارچ کش در کنترل بیماری سفیدک داخلی توتون در خزانه
 
Efficacy of different fungicides for the control of tobacco blue mold on seedbed 
 
طرح: امکان سنجی بهبود کارآیی علف کش های ای پی تی سی و تریفلورالین با بهره گیری از فرومولاسیون میکروکپسول  
 
 The possibility of EPTC and trifluralin efficiency improvement using microencapsulated formulation
  
طرح: معرفی یک مدل پیش آگاهی برای ساق سیاه توتون در استان گلستان  
 
 The possibility of EPTC and trifluralin efficiency improvement using microencapsulated formulation