مديريت محتوا

92-201-1- تولید واریته‌های جدید توتون شرقی

مجـریان مسئول : محمد رضا صلواتی، زین‌العابدین شهادتی‌مقدم

سال و مدت اجرا : 1397(سال آخر)، به مدت 6 سال

این طرح با استفاده از دو تلاقی بین ارقام ازمیر× ارومیه205 و ازمیر× KB و انتخاب به روش شجره‌ای برای تولید ارقام جدید اجرا ‌می‌شود. 8 لاین انتخاب شده از نسل ازمیر× KB به همراه ارقام باسما و ارومیه 205 در یک طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت شدند. ثبت صفات زراعی، برداشت و عمل‌آوری کرت‌ها به مرور انجام خواهد شد و مقایسه بین ژنوتیپ‌ها صورت خواهد گرفت. 14 ژنوتیپ از نسل ازمیر× ارومیه205 نیز به دلیل اینکه یک سال از تلاقی اول عقب‌تر است برای بذرگیری کشت شدند تا در یک طرح جداگانه با شاهد مقایسه شوند.

94-201-1- اصلاح توتون گرمخانه‌ای جهت مقاومت چندگانه به ویروس‌های CMV، TMV و PVY

مجـریان مسئول : زین‌العابدین شهادتی‌مقدم، عظیمه حسینی

سال و مدت اجرا : 1397(سال چهارم)، به مدت 5 سال

در این تحقیق ابتدا یک تلاقی بین رقم تجاری توتون گرمخانه‌ای (توتم 322) با رقم Manilla Geel (مقاوم به ویروس وای سیب‌زمینی) و تلاقی دیگر بین رقم Coker 298 (مقاوم به ویروس موزاییک خیار) و Coker 176 (مقاوم به ویروس موزاییک توتون) صورت گرفت. 14 خانوادة انتخاب شده از سال قبل در سال جاری هر کدام در دو کرت 5*8 متری کشت شدند. مایه‌زنی بوته‌ها در سه مرحله برای هر سه ویروس انجام شد. در طی فصل انتخاب بوته‌های مقاوم انجام شده و برای بذرگیری، پاکت‌زنی صورت خواهد گرفت. در صورت نیاز از تست الایزا استفاده خواهد شد.

94-201-2- اصلاح توتون هواخشک جهت مقاومت همزمان به ویروس‌های TMV،PVY وCMV

مجـریان مسئول : محمدرضا صلواتی، عظیمه حسینی

سال و مدت اجرا : 1397(سال چهارم)، به مدت 5 سال

در این تحقیق ابتدا تلاقی اول بین رقم TN86 (توتون هواخشک تجاری) با رقم Burley resistant (مقاوم به ویروس وای سیب‌زمینی) و تلاقی دوم بین رقم B. TMV3 (مقاوم به ویروس موزاییک خیار) و Burley 21 (مقاوم به ویروس موزاییک توتون) صورت گرفت. 19 توده بذری استحصال شده از سال گذشته در مزرعه نشا شده و حدود 40 روز پس از نشاکاری مایه‌زنی مکانیکی با ایزوله خالص ویروسهای موزاییک خیار ، موزاییک توتون و و یروس وای سیب‌زمینی انجام شد. مایه‌زنی مرحله دوم ده روز بعد انجام گرفت. در طی فصل انتخاب بوته‌های مقاوم انجام شده و برای بذرگیری، پاکت‌زنی صورت خواهد گرفت. در صورت نیاز از تست الایزا استفاده خواهد شد.

96-201- بهینه سازی فرمانتاسیون و تولید فرمولاسیون‌ پودر وتابل از دو سویه بومی باکتری Bt و اثر متقابل آن‌ها با پودر وتابل ویروس NPV جهت کنترل کرم غنچه توتون

مجـریان مسئول : مرضیه شازده‌احمدی، افشین سجادی

سال و مدت اجرا : 1397(سال دوم)، به مدت 2 سال

این طرح با هدف تولید و مقایسه فرمولاسیونهای Bt برای کنترل کرم غنچه در حال اجرا می‌باشد. چهار فرمولاسیون به همراه سه شاهد در هفت تیمار مورد مقایسه قرار میگیرند. با شروع مرحله گلدهی و ظهور اولین لاروهای کرم غنچه توتون، (اعمال تیمار در مزرعه)، یعنی سمپاشی با سموم بیولوژیکی ذکر شده صورت خواهد گرفت. فرمولاسیون برتر برای تولید تجاری انتخاب خواهد شد.

97-201-1 -تکثیر گیاهچه پالونیا از طریق کشت بافت

مجـری مسئول : زین‌العابدین شهادتی‌مقدم

سال و مدت اجرا : 1397، به مدت 1 سال

این طرح با هدف تولید گیاهچه پالونیا از طریق کشت بافت و انتخاب محیط کشت مناسب جهت تکثیر در حال اجرا می‌باشد. برای این منظور محیط کشت‌های مختلف با ترکیبات هورمونی متفاوت حاوی اکسین و سیتوکنین تهیه شده و نمونه برگ و جوانه جانبی گیاهچه پالونیا در آنها کشت می‌شوند. پس از 4-6 هفته نگهداری در شرایط دمایی و نوری مناسب، پاسخ نمونه‌ها در محیط کشت‌های مختلف مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. محیط کشتی که جنین سوماتیکی و گیاهچه مناسبی تولید نماید مد نظر خواهد بود. در غیر این صورت تولید کالوس و باززایی انجام خواهد شد.