مديريت محتوا

گروه صنعت و تولید

فعالیت­های اجرایی و تحقیقاتی

1- طرح بررسی کارایی دود مایع توتون در کنترل جوانه­های جانبی توتون تیپ غربی

این طرح به منظور کاهش مصرف مواد شیمیایی در کنترل جوانه‌های جانبی توتون تیپ غربی ( رقم کا 326) با استفاده از غلظت­های مختلف دود مایع توتون و تعیین بهترین دز مصرفی با استفاده از رقم توتون گرمخانه­ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 13تیمار در 3 تکرار در سال 1397 اجرا می‌گردد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از:

تیمار 1 تا 4- دود مایع آبی با غلظت های10، 20، 30، 40 درصد.

تیمار 5 تا 8- دود مایع آبی با 5 درصد دود مایع آلی با غلظت های10، 20، 30، 40 درصد.

9- پرایم پلاس با غلظت 3/0 درصد و روغن ولک 3 درصد.

10 تا 13- استفاده از دود مایع تجاری شده سایر محصولات با غلظت های10، 20، 30، 40 درصد.

قابل ذکر است که میزان مصرف محلول در هر مرحله برای هر تیمار 15 سی‌سی برای هر بوته می‌باشد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل ارزیابی گیاه‌سوزی تیمارها 2 -3 روز پس از محلول‌پاشی، تعداد جوانه‌های جانبی موجود در هر بوته و درصد وزن سبز و خشک جوانه‌های جانبی بعد از 30- 35 روز نسبت به شاهد، طول و عرض برگ‌های انتهایی، میانگین قیمت توتون، عملکرد برگ خشک، ارزش ریالی محصول در هکتار، درآمد خالص، اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی شامل درصد قند، نیکوتین می‌باشد. تاکنون عملیات وجین، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری انجام شده است. اعمال تیمارهای آزمایشی در زمان تکمه­ای و با ظهور اولین گلها اجرا می­شود.

2 طرح بررسی تاثیر مقادیرمختلف اتفون بر خصوصیات کیفی و رسیدگی توتون گرمخانه ای در شرایط آبی ودیم

این طرح در سال 1397در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به مدت یک تا دو سال برروی رقم توتون گرمخانه­ای بصورت دیم و آبی انجام خواهد شد. در اواخر مهرماه با استفاده از مقادیر مختلف اتفون ، شاهد ،4500،4000،3500،3000،2500،2000 پی‌پی‌ام در3 تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی عملیات محلول‌پاشی بر روی چین آخر انجام می­شود. برداشت چین اول تا سوم قبل از محلول‌پاشی در مرداد و شهریور انجام می­شود. بعد از عملیات عمل­آوری و تعیین وزن خشک تیمارها به ترتیب عملیات جور و دسته بندی، ارزیابی و قیمت­گذاری انجام می­شود. نشاکاری طرح در شرایط دیم در آخرین روز اردیبهشت ( باتوجه به پایان نشاکاری مناطق دیم مناطق) انجام شده است و در شرایط کشت آبی نیز در اواسط خرداد انجام شد. عملیات وجین، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری در 2 مرحله انجام شده است. اعمال تیمارهای آزمایشی در زمان مناسب اجرا می­شود.

3- طرح استفاده از مویان درسموم کنترل جوانه جانبی

این طرح به منظور کاهش مصرف مواد شیمیایی در کنترل جوانه‌های جانبی توتون‌های تیپ غربی با استفاده ترکیبی غلظت­های مختلف کنترل کننده­های رشد با مویان‌ها و تعیین بهترین دز مصرفی بر روی توتون کا326 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 13 تیمار در 3 تکرار در سال 1397 پیشنهاد می‌گردد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از:

1و 2 - ترفلان با دزهای مختلف 5/0 و 1 درصد ترکیب با مویان(پی سی گیت) ا در هزار

3 و 4 - پندی‌متالین با دزهای مختلف 5/0 و 1 درصد ترکیب با مویان(پی سی گیت) 1 در هزار

5 و 6- ترفلان با دزهای مختلف 5/0 و 1 درصد ترکیب با مویان(پی سی گیت) 3 در هزار

7 و 8 - پندی‌متالین با دزهای مختلف 5/0 و 1 درصد ترکیب با مویان(پی سی گیت) 3 در هزار

9 و 10 - ترفلان با دزهای مختلف 5/0 و 1 درصد ترکیب با مویان(پی سی گیت) ا در هزار

11 و 12 - پندی‌متالین با دزهای مختلف 5/0 و 1 درصد ترکیب با مویان(پی سی گیت) 1 در هزار

13- پندی‌متالین 1 درصد ترکیب با روغن ولک 3 درصد (شاهد)

عملیات کرت بندی و نشاکاری آن درتاریخ 26/02/1397 انجام شد و تاکنون عملیات وجین، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری در 2-3 مرحله انجام شده است. اعمال تیمارهای آزمایشی در زمان تکمه­ای و با ظهور اولین گلها اجرا می­شود.