مديريت محتوا

طرحهای در حال اجرای گروه شیمی

1- بررسی استفاده از دود مایع توتون در کنترل جوانه های جانبی توتون تیپ غربی

2- بررسی کارایی برخی از عصاره های گیاهی در کنترل مگس سیارید و لیسک