مديريت محتوا

اهداف گروه شیمی:

· پژوهش در جهت شناسایی ترکیبات و کاهش مضرات دود سیگارت و قلیان

· استخراج و شناسایی ترکیبات توتون و تنباکو

· تحقیق جهت تولید محصولات ارگانیک از توتون و تنباکو

وظایف :

· تحقیقات شیمی توتون

· تحقیقات شیمی دود سیگارت

· تحقیقات شیمی دود قلیان

· آنالیز شیمیایی آب، خاک و گیاه