مديريت محتوا

اهداف و وظایف گروه بیوتکنولوژی

· تولید ارقام جدید توتون

· بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف به تنش‌های زنده و غیر زنده

· افزایش مقاومت به تنش‌های زنده و غیر زنده در ارقام موجود

· تکثیر تجاری ارقام تولید شده در مرکز

· تولید و تکثیر توتون و سایر گیاهان اقتصادی با استفاده از کشت بافت

· مطالعات ژنتیکی و مولکولی با استفاده از استخراج DNA

· بررسی بر روی باکتری‌های خاص جهت تولید سموم بیولوژیکی