مديريت محتوا


اهداف و وظایف گروه تکنولوژی و صنعت و تولید

اهداف:

· کاهش هزینه تولید

· بهبود و افزایش کیفیت توتون

 

وظایف:

· برداشت و عمل اوری ارقام توتون

·  جور و دسته بندی توتون

· ارزیابی و قیمت گذاری توتون

· سرزنی توتون و کنترل جوانه های جانبی

· آموزش تکنولوژی توتون

· تست ذائقه ای توتون و سیگارت

· اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی کشاورزی و صنعتی توتون و سیگارت