مديريت محتوا

 
 
رئیس گروه: زین العابدین شهادتی مقدم
 
 

کارشناسان گروه بیوتکنولوژی

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

زین‌العابدین شهادتی مقدم(رییس گروه) 

دکترا

اصلاح نباتات


مرضیه شازده‌احمدی

فوق لیسانس

بیوتکنولوژی


اسداله باقریان

فوق لیسانس

مکانیزاسیون