مديريت محتوا


کارشناسان گروه زراعت

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

عبدالغفور قلی زاده(رییس گروه)

دکتری

خاک شناسی


محمد تقی شامل رستمی

دانشجوی دکتری

زراعت


سید احسان رستمکلایی مطلق

فوق لیسانس

حشره شناسی


عبدالرحیم مهدوی

فوق لیسانس

زراعت


رضا علی نژاد

فوق لیسانس

زراعت


مهرزاد تیرگردون

فوق لیسانس

زراعت


زهره السادات سید خادمی

فوق لیسانس

جغرافیا


رمضان عموزاد

لیسانس

زراعت