مديريت محتوا

 

کارشناسان گروه گیاهپزشکی

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

محمد رضا نجفی(رییس گروه)

ک. ارشد(دانشجوی دکتری)

بیماری شناسی گیاهی


فاطمه صفار

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی


علی اکبر مسعودی

ک. ارشد

مدیریت علف های هرز


سید افشین سجادی

ک. ارشد

بیماری شناسی گیاهی


سیده عظیمه حسینی

ک. ارشد 

بیماری شناسی گیاهی