مديريت محتوا

کارشناسان گروه صنعت وتکنولوژی

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

رضا محسن زاده(رییس گروه)

کارشناس ارشد زراعت

تکنولوژی توتون(برداشت وعمل آوری، جور و دسته بندی، خرید و ارزیابی توتون، تست ذائقه ای توتون و سیگارت و تنباکو


مجتبی احمدی

کارشناس ارشد زراعت

تکنولوژی توتون(برداشت وعمل آوری، جور و دسته بندی، خرید و ارزیابی توتون، تست ذائقه ای توتون و سیگارت و تنباکو)


یعقوب یعقوبی

کارشناس ارشد زراعت

//


محمد قاسمی تیرتاشی

کارشناس ارشد بیماری شناسی

//


علی رضا جعفری

کارشناس تکنولوژی

//


مهدی بخشنده

تکنسین تکنولوژی

//