مديريت محتوا

 

کارشناسان گروه آموزش

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

یحیی عموزاد خلیلی(رییس گروه)

لیسانس

برنامه ریزی آموزشی

حسین بابائی سابقی

لیسانس

حسابداری

محمد علی حقانی کلاکی

فوق لیسانس

علوم تربیتی

معصومه شعبانی لمراسکی

لیسانس

علوم تربیتی