مديريت محتوا

رییس گروه: سید رضا میر کریمی

گروه اقتصاد و بازریابی

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

سید رضا میرکریمی

فوق لیسانس

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد و بازاریابی

09112575816

محمد جعفر احسانبخش

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی

09112257380

علیرضا احمدی

فوق دیپلم

 

09196415949