مديريت محتوا


 رییس گروه: سید رضا میر کریمی
 

کارشناسان گروه اقتصاد و بازریابی

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

سید رضا میرکریمی

فوق لیسانس

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد و بازاریابی

09112575816