مديريت محتوا

 
رییس گروه: محمد حسن عسکری 
 
 

کارشناسان گروه حسابداری

نام

مدرک تحصیلی

تخصص

شماره تماس

محمد حسن عسکری

فوق لیسانس

حسابداری


سید باقر اظهری

فوق لیسانس

کامپیوتر


رضا کاردر رستمی

فوق لیسانس

آموزش و بهسازی منابع انسانی


حسین گل محمدیان

لیسانس

حسابداری


محمد جعفر احسانبخش

لیسانس

مدیریت بازرگانی


میثم گودرزی

لیسانس

مدیریت بازرگانی


خلیل اله ابراهیمی

لیسانس

حسابداری