معرفی مدیر و معاونین مرکز

معرفی مدیر و معاونین مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

*******************************************

نام و نام خانوادگی : محمد رضا صلواتی
تحصیلات:
دکتری اصلاح نباتات 

پست سازمانی : سرپرست مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

 
 


نام و نام خانوادگی : محمد رضا سراجی
تحصیلات: کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

پست سازمانی : مدیر اداری و پشتیبانی 
 

نام و نام خانوادگی : مجتبی احمدی
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

پست سازمانی : معاون آموزش و ترویج

 
 

چارت سازمانی