بانك اطلاعات مدرسين
      
محمدباقر دانایی 

فوق لیسانس مدیریت صنایع
 
 
 
مسعود خلیلی برنا
 
خبره _ لیسانس مهندسی مکانیک

 
 
 
 
 
 
  
سید مهدی حسینی
 
فوق لیسانس مکاترونیک  
 
   
  
 
 
شهرام قورچیان

فوق لیسانس شیمی تجزیه
 
 
 
فریده سلیمانی فخر
خبره _ لیسانس شیمی
 

محمدی دودران
 
دانشجوی دکترای بازاریابی
  
 
 
فاضل خانی
 
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی